image
มาตราแม่กก ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/ภาษาไทยดู 1043 ครั้ง

ครูนำเข้าสู่มาเรียนโดยให้นักเรียนอ่านบัตรคำและให้นักเรียนออกมาเขียนคำอ่านครูให้นักเรียนสังเกตจากคำอ่านว่าทุกคำจะมีตัวสะกดเหมือนกันคือสะกด ก ครูสรุปวันนี้จะเรียนเรื่องมาตราแม่กก ครูให้นักเรียนสังเกตคำที่เป็นตัวสะกดมีอักษรอะไรบ้าง และให้นักเรียนช่วยกันสรุปมาตราแม่กกมีตัวอักษรอะไรบ้างclient