image
เรียนรู้เสียง ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/หมวดรอบรู้เพื่อดูแลดู 868 ครั้ง

การส่งเสริมทักษะการฟังสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ผ่านประสาทหูเทียม เรียนรู้การฟังเสียงต่างๆ จากเครื่องดนตรี และเรียนรู้การแยกแยะเสียง โดนนำเกมเข้ามาช่วยเสริมให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้และจดจำได้ดี

หมวดรอบรู้เพื่อดูแล ตอนอื่นๆ


client