image
อัตราจังหวะดนตรีไทย ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ศิลปะดู 909 ครั้ง

ชั้นเรียนดนตรีไทย เรียนรู้เรื่อง เครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องตี : ฉิ่ง และ กรับ ฝึกการจับจังหวะ หนึ่ง ชั้น ถึง สี่ชั้น

ศิลปะ ตอนอื่นๆ


client