image
มือน้อยๆ ค่อยๆ สาน ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะทีมเวิร์ค-ผู้นำดู 362 ครั้ง

การสาธิตเป็นวิธีการสอนที่สามารถส่งเสริมทักษะอาชีพและการเรียนรู้ให้กับเด็กได้ เพราะการสังเกตจะทำให้เด็กจดจำได้ดีกว่าการพูดสอน เด็กจะค่อยๆ เรียนรู้จนสามารถปฏิบัติตามได้ในที่สุดclient