image
วิธีเขียนและตำแหน่งของสระ โ- ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/ภาษาไทยดู 2259 ครั้ง

ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการเล่านิทาน แล้วให้นักเรียนตอบว่านิทานที่ครูเล่ามีคำใดที่มีสระโ- จากนั้นครูยกตัวอย่างคำที่มีสระโ- 2 คำแล้วให้นักเรียนสังเกตความแตกต่างระหว่างคำ 2 คำนั้นclient