image
Geothermal Energy ตอนที่ 4
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/ภาษาต่างประเทศดู 353 ครั้ง

ครูซักถามโดยให้นักเรียนตอบจากภาพในบทเรียน ครูสรุปบทเรียนและให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดclient