image
Geothermal Energy ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/ภาษาต่างประเทศดู 819 ครั้ง

ครูซักถามโดยให้นักเรียนตอบจากภาพในบทเรียน ครูสรุปบทเรียนและให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดclient