image
กลอนกานท์จากบ้านไทย ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/ภาษาไทยดู 1129 ครั้ง

ครูให้นักเรียนอ่านความหมายของคำศัพท์จากบทเรียน และอ่านคำกลอนจากบทเรียนเป็นทำนองเสนาะ

ภาษาไทย ตอนอื่นๆ


client