image
จำนวนนับ 6 ถึง 10
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/คณิตศาสตร์ดู 645 ครั้ง

การอ่านและเขียนตัวเลขอารบิกและตัวเลขไทย โดยใช้เกมเกี่ยวกับตัวเลข โดยให้นักเรียนนับและเขียน 6 – 10client