image
จำนวนนับ 6 ถึง 10 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/คณิตศาสตร์ดู 1291 ครั้ง

การอ่านและเขียนตัวเลขอารบิกและตัวเลขไทย โดยใช้เกมเกี่ยวกับตัวเลข โดยให้นักเรียนนับและเขียน 6 – 10client