image
อภิปรายโสเครติส ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะการคิดดู 796 ครั้ง

เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมโดยการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ยอมรับเหตุผลซึ่งกันและกัน สามารถที่จะสรุปผลการอภิปรายร่วมกันได้

ทักษะการคิด ตอนอื่นๆ


client