image
เทคนิคการออกเสียงควบกล้ำที่มี ว เป็นพยัญชนะควบกล้ำ ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาดู 400 ครั้งclient