image
สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างไร ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/วิทยาศาสตร์ดู 969 ครั้ง

ครูทำการทดลองในเรื่องของผักตบชวา และผัดกระเฉด เพื่อวิเคราะห์ในเรื่องการปรับตัวของผักตบชวา และผักกระเฉด โดยครูให้นักเรียนทำใบงานและวาดรูป ครูสรุปผักตบชวา และผัดกระเฉดดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมอย่างไรclient