image
การจำแนกสัตว์ ตอนที่ 1/1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/วิทยาศาสตร์ดู 1390 ครั้ง

การจำแนกสัตว์ สามารถจำแนกได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับว่าจะใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนก ครูให้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลัง จำแนกสัตว์ออกเป็น 2 ประเภท คือสัตว์ที่มีกระดูสันหลัง และสัตว์ที่ไม่มีกระดูสันหลังและครูให้นักเรียนแยกสัตว์จากภาพว่าชนิดใด จัดเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง และชนิดใดเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง พร้อมให้เหตุผลประกอบ

วิทยาศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client