image
มนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/สังคมศึกษาดู 722 ครั้ง

ครูอธิบายแต่ละท้องถิ่นมีการบริโภคอาหารที่แตกต่างกัน แล้วให้นักเรียนยกตัวอย่างอาหารของแต่ละภาค นอกจากนี้ยังมีการแต่งกาย การประกอบอาชีพ ประเพณี วัฒนธรรม ที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นขึ้นอยู่กับการดำรงชีวิตและสภาพแวดล้อม

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client