image
การป้องกันความเสี่ยงการเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียน ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/หมวดเด็กพิเศษกับชั้นเรียนดู 900 ครั้ง

แนะนำการป้องกันเบื้องต้น โดยให้คนรอบตัวเด็กมีส่วนร่วมสังเกตพัฒนาการ และพฤติกรรมเด็ก หากพบความแตกต่าง จากพัฒนาการที่ควรเป็น ควรกระตุ้นการเรียนรู้ การร่วมทำกิจกรรม สร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้น เพิ่มเติมclient