image
อักษรควบกล้ำ ควบแท้, ไม่แท้ ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/ภาษาไทยดู 941 ครั้ง

ครูร้องเพลงเกี่ยวกับวันไหว้ครู ครูให้นักเรียนตอบว่าจากเนื้อเพลงมีคำใดที่เป็นคำควบกล้ำบ้าง คำควบกล้ำแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ อักษรควบแท้ และอักษรควบไม่แท้ ครูยกตัวอย่างคำแล้วให้นักเรียนตอบว่าเป็นอักษรควบแท้หรืออักษรควบไม่แท้

ภาษาไทย ตอนอื่นๆ


client