image
การแต่งกายอาเซียน ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/การงานอาชีพดู 859 ครั้ง

นักเรียนช่วยกันตอบเหตุผลในการเลือกเสื้อผ้า ครูให้ดูตัวอย่างเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายชุดประจำชาติของกลุ่มประเทศอาเซียน ครูแจกรูปชุดประจำชาติของประเทศไทยและประเทศในอาเซียน 1 ประเทศให้กับทุกกลุ่ม แล้วให้ช่วยกันเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของชุดประจำชาติ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ได้รับ และให้แต่ละกลุ่มออกนำมาเสนอ

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client