image
อักษรนำ ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะการสื่อสารดู 748 ครั้ง

กิจกรรม "ใช้เกม" ให้เด็กมีส่วนร่วมให้ได้รับความรู้กับความสนุก สนาน และได้รับความรู้มากที่สุดโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางclient