image
Happy Birthday ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/ภาษาต่างประเทศดู 1136 ครั้ง

ครูสอนคำศัพท์เกี่ยวกับ กิจกรรมต่างๆ ที่นิยมทำในวันเกิด เช่น ร้องเพลง กิน ตะโกน พูดคุย หัวเราะ และให้นักเรียนอ่าน คำศัพท์ตามครู

ภาษาต่างประเทศ ตอนอื่นๆ


client