image
โจทย์ปัญหาการลบ ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะคณิตดู 341 ครั้ง

การสอนโดยให้เด็กยกตัวอย่าง การลบที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การซื้อของ การทอนเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ครูให้เด็กเล่นเกม ตอบคำถามเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการลบ เพื่อให้เด็กสนุก และเข้าใจเกี่ยวกับการลบclient