image
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/การงานอาชีพดู 865 ครั้ง

ครูสาธิตวิธีการเก็บเสื้อผ้าที่ใช้ไปแล้ว และเสื้อผ้าที่ทำความสะอาดแล้ว การพับเสื้อผ้าเพื่อจัดเก็บ จากนั้นครูให้นักเรียนทุกคนลองพับเสื้อผ้าที่เตรียมมา ครูทบทวนโดยให้นักเรียนตอบคำถามในใบงานclient