image
การเคลื่อนไหวร่างกาย ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/สุขศึกษาดู 500 ครั้ง

ครูให้นักเรียนเล่นเกมแข่งขัน การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ และการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์client