image
คำต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ภาษาไทยดู 909 ครั้ง

ครูให้นักเรียนตอบข้อสังเกตของคำภาษาต่างประเทศที่เรานำมาใช้มีอะไรบ้างคำตอบคือ เป็นคำที่มีตัวการันต์ มีตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา มีการใช้สระ –ำ มีการประสม สระที่ไม่เหมือนกัน มีการนำมาใช้เป็นคำราชาศัพท์ ครูแยกประเภทภาษาต่างประเทศบนกระดานเช่น ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาเขมร เป็นต้น แล้วให้นักเรียนนำบัตรคำภาษาต่างประเทศที่ได้มาติดตามประเภทของภาษาต่างๆ ที่ครูแยกประเภทไว้จากนั้น ครูกับนักเรียนช่วยกันดูว่าคำใดแยกประเภทภาษาต่างประเทศผิด และครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยclient