image
รอบรู้เรื่องเมืองไทย ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมดู 667 ครั้ง

การจัดการเรียนการสอนเรื่องรอบรู้เรื่องเมืองไทย เน้นให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย รู้จักจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย การสอนใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ โดยจัดกิจกรรมปริศนาคำทาย เพื่อให้เด็กมีความรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับประเทศไทย

ทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม ตอนอื่นๆ


client