image
แสงและเงา ตอนที่ 1/3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/วิทยาศาสตร์ดู 844 ครั้ง

ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปผล การทดลองผลของการเกิดเงามืด และเงามัว

วิทยาศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client