image
การแสดงวิธีการแก้สมการ เมื่อโจทย์กำหนดตัวไม่ทราบค่า ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/คณิตศาสตร์ดู 1028 ครั้ง

การแสดงวิธีการแก้สมการ เมื่อโจท่ย์กำหนดตัวไม่ทราบค่า ตอนที่ 3 ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอวิธีการแก้ปัญหาในรูปของสมการ ครูสรุปขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาในกรณีที่โจทย์กำหนดตัวไม่ทราบค่า

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client