image
เด็กละออรู้เท่าทันสื่อ(ออนไลน์) ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะอาชีพดู 826 ครั้ง

ในสภาวะปัจจุบันการใช้สื่ออนไลน์ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติทั้งเด็กและผู้ใหญ่ คนที่รู้เท่าทันสื่อจะมีทางเลือกมากขึ้นในการบริโภคและการใช้ชีวิตประจำวันclient