image
ประเทศสมาชิกอาเซียนและคำทักทาย ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/สังคมศึกษาดู 869 ครั้ง

นักเรียนทำแบบฝึกหัดโดยจับคู่ธงชาติกับชื่อประเทศ และให้นักเรียนใส่คำทักทายของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียน

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client