image
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/สังคมศึกษาดู 380 ครั้ง

ครูให้นักเรียนแข่งขันกันแยกประเภทหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และให้นักเรียนช่วยกันสรุปประโยชน์ที่ได้จากการเรียนเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client