image
อากาศอยู่ที่ไหน ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/วิทยาศาสตร์ดู 372 ครั้ง

ครูให้ตัวแทนกลุ่มออกมารายงานผลการทดลองที่ได้จากการสังเกตclient