image
การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบ ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/การงานอาชีพดู 941 ครั้ง

ครูอธิบายสิ่งของเครื่องใช้สำหรับใช้งานหรือใช้เป็นของเล่น และการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบclient