image
การกระตุ้นประสาทสัมผัสโดยใช้ผัก ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/หมวดรอบรู้เพื่อดูแลดู 1046 ครั้ง

การกระตุ้นประสาทสัมผัสเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น เริ่มสอนจากสิ่งที่ใกล้ตัวเด็ก การเรียนรู้เรื่องผัก เด็กเรียนรู้จากการฟังคำอธิบาย การสัมผัสลักษณะ การดมกลิ่น การชมรส โดยใช้สื่อของจริง

หมวดรอบรู้เพื่อดูแล ตอนอื่นๆ


client