image
การสืบค้นข้อมูลรูปภาพด้วย google ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/การงานอาชีพดู 747 ครั้ง

ครูสอนวิธีการเข้าเว็บไซต์ www.google.com แล้วให้นักเรียนค้นคำว่า Turtle เพื่อหารูปเต่าและ save รูปภาพเก็บไว้ใน folder ของตนเองclient