image
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/สังคมศึกษาดู 1009 ครั้ง

ครูทบทวนโดยให้นักเรียนช่วยกันสรุปสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งแบ่ง 1. ยุคหิน ได้แก่ ยุคหินเก่า ยุคหินกลาง และยุคหินใหม่ 2. ยุคโลหะ โดยแต่ละยุคจะมีวิวัฒนาการ การดำรงชีวิต เครื่องมือเครื่องใช้แตกต่างกัน ต่อมามีการพัฒนาขึ้นเป็นสมัยประวัติศาสตร์มีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client