image
คำสันธาน ตอนที่ 1
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ภาษาไทยดู 476 ครั้ง

ครูอธิบายความหมายของคำสันธาน และยกตัวอย่างประโยค 2 ประโยค แล้วให้นักเรียนบอกคำเชื่อประโยคทั้งสองประโยคเพื่อให้เป็นประโยคเดียวกันแล้วได้ใจความที่สมบูรณ์client