image
สำนวนไทย ตอนที่ 1
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาไทยดู 655 ครั้ง

ครูยกตัวอย่าง ภาพที่เป็นสำนวนไทย แล้วให้นักเรียนช่วยกันแปลความหมายสำนวนไทยจากภาพclient