image
สำนวนไทย ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาไทยดู 1266 ครั้ง

ครูยกตัวอย่าง ภาพที่เป็นสำนวนไทย แล้วให้นักเรียนช่วยกันแปลความหมายสำนวนไทยจากภาพclient