image
อ่านได้รู้ อ่านได้เข้าใจ ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะการเขียนดู 760 ครั้ง

นักเรียนได้ฝึกการจับใจความจากเรื่องที่ฟังตามลำดับเหตุการณ์ต่างๆ และคิดอย่างมีวิจารณญาณวิเคราะห์หาเหตุผลในการตอบคำถามclient