image
อักษร 3 หมู่ (ไตรยางค์) ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/ภาษาไทยดู 1919 ครั้ง

ครูทบทวนพยัญชนะมี 44 ตัว แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ำ โดยอักษรสูงมี 11 ตัว อักษรกลางมี 9 ตัว ที่เหลือเป็นอักษรต่ำ 24 ตัว โดยอักษรต่ำจะแบ่งเป็นอักษรต่ำเดี่ยวมี 10 ตัว อักษรต่ำคู่มี 14 ตัว ครูให้นักเรียนทำตารางแยกอักษร3 หมู่โดยแยกอักษรจากข้อความที่ครูบอกให้client