image
เทคนิคการสอนการอ่าน สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดู 1814 ครั้ง

เข้าใจปัญหาด้านการอ่านของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และวิธีการ/เทคนิคการสอนอ่าน โดยการใช้ประสาทสัมผัสหลายแบบในการเรียนรู้ การฝึกอ่านคำจากภาพเห็น การฝึกให้ฟังจากภาพได้ยิน และการฝึกภาพเคลื่อนไหวและการสัมผัสclient