image
สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/วิทยาศาสตร์ดู 1600 ครั้ง

ครูนำเข้าสู่บทเรียน โดยนำภาพมาให้นักเรียนสังเกตว่าส่วนประกอบของภาพที่รูปอะไรบ้าง ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่ดีนั้น จะต้องมีทักษะการสังเกต ครูแจกใบงาน แล้วให้นักเรียนสังเกตว่าสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา มีอะไรบ้าง โดยให้นักเรียนเขียนหรือวาดรูป นอกห้องเรียนแล้วกลับมานำเสนอในห้องเรียนclient