image
องค์ประกอบของดิน ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/วิทยาศาสตร์ดู 1488 ครั้ง

ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ภาพปริศนา เพื่อให้นักเรียนใช้ทักษะการสังเกตจากภาพว่ามีภาพปริศนาอะไร และให้นักเรียนนับจำนวนภาพปริศนา ครูโยงเข้าสู่เรื่องดินให้นักเรียนสังเกต องค์ประกอบของดินclient