image
กฎระเบียบในห้องเรียน ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/สังคมศึกษาดู 2038 ครั้ง

ครูทบทวนกฎระเบียบในโรงเรียน แล้วโยงเข้าสู่กฎระเบียบในห้องเรียน ครูให้นักเรียนตอบกฎระเบียบในห้องเรียนมีอะไรบ้าง และครูอธิบายเพิ่มเติมว่าทำไมต้องมีกฎระเบียบ ถ้าไม่ปฏิบัติตามอาจเกิดโทษอย่างไรclient