image
ศาสนาในประเทศไทย
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/สังคมศึกษาดู 305 ครั้ง

ครูให้นักเรียนบอกชื่อศาสนาต่างๆ ตามรูปภาพที่ครูแสดง ครูแจกใบงานให้นักเรียนเพื่อสำรวจเพื่อนๆ ว่านับถือศาสนาอะไรบ้าง และให้นักเรียนสรุปข้อมูลลงในตารางclient