image
การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวดู 492 ครั้งclient