image
การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวดู 41 ครั้งclient