image
กลอนสุภาพ ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาไทยดู 611 ครั้ง

ครูสอนการอ่านกลอนสุภาพเป็นทำนองเสนาะ แล้วให้นักเรียนอ่านตามclient