image
การจำแนกสัตว์ ตอนที่ 2/2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/วิทยาศาสตร์ดู 427 ครั้ง

ครูเฉลยแผนภาพในการจำแนกสัตว์ชนิดใดมีกระดูกสันหลัง และไม่มีกระดูกสันหลัง ครูให้นักเรียนทำตอนที่ 2 ในใบงานต่อโดยให้นักเรียนผ่าพิสูจน์ว่า ปลา กุ้ง หอย ที่นำมาผ่ามีกระดูกสันหลังหรือไม่ และบันทึกลงในใบงาน

วิทยาศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client