image
Dino and Places in London ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ภาษาต่างประเทศดู 877 ครั้ง

เรื่องดิโนกับหนึ่งวันในลอนดอนโดยต้องการเน้นให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน ครูอธิบายคำศัพท์ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถทำความเข้าใจกับเรื่องที่อ่าน

ภาษาต่างประเทศ ตอนอื่นๆ


client