image
นิทานพาเพลิน ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/หมวดสื่อเพื่อการสอนเสริมดู 734 ครั้ง

นิทานเป็นสื่อช่วยเสริมทักษะทางภาษาจากการฟัง สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น ใช้ความสนุกจากเรื่องที่เล่า ช่วยเสริมการเรียนรู้ควบคู่กับการใช้ประสาทสัมผัสส่วนที่เหลืออยู่เรียนรู้สิ่งต่างๆclient