image
Present Continuous: subject+is/am/are+V.ing ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/ภาษาต่างประเทศดู 849 ครั้ง

ครูให้นักเรียนเล่นเกมโดยจับฉลากเลือกผู้ออกมาแสดงท่าทางตามคำใบ้ และให้นักเรียนทั้งชั้นช่วยกันตอบเป็น Present Continuous ว่ากำลังทำอะไรclient