image
นครประวัติศาสตร์อยุธยากรุงเก่า ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/ประถมศึกษา/ทักษะการสื่อสารดู 683 ครั้ง

กิจกรรม "นครประวัติศาสตร์อยุธยากรุงเก่า" ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคฺโนโลยีศึกษางแผน สืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล ทำงานเป็นทีม และนำเสนอข้อมูลได้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางขึ้นclient