image
Conversation Time ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/ภาษาต่างประเทศดู 354 ครั้ง

ครูสอนการสนทนา ระหว่างครูกับนักเรียน และแสดงภาพกิจกรรมต่างๆ บนกระดาน แล้วให้นักเรียนออกมาชี้ภาพตามประโยคที่ครูถาม เพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนสามารถฟังคำถาม และเข้าใจคำถามของครู

ภาษาต่างประเทศ ตอนอื่นๆ


client